ตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปี ในโรงงาน ต้องตรวจเช็คอะไรบ้าง

การตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปีในโรงงานอุตสาหกรรม ถือว่ามีความจำเป็นมากเป็นไปตามกฎกระทรวง ที่ได้กำหนดมาตรการด้วยความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าในโรงงาน การตรวจสอบระบบไฟฟ้าในโรงงาน คือ การตรวจสอบ ทดสอบ วิเคราะห์หรือเก็บข้อมูล เก็บสถิติ เพื่อประโยชน์ในการประกอบการพิจารณาด้านความปลอดภัย ซึ่งผู้ประกอบการต้องจัดให้มีการตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปี

การตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปีต้องตรวจสอบอะไรบ้าง

การตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปี โดยหลักๆ สามารถแบ่งการตรวจสอบออกเป็น 2 ส่วน คือ การตรวจสอบทั่วไปและการตรวจสอบตัวอุปกรณ์แต่ละรายการ

1.การตรวจสอบทั่วไป

การตรวจสอบทั่วไปเป็นการตรวจสอบสภาพทั่วไปของระบบไฟฟ้าในโรงงาน โดยผู้ตรวจสอบต้องมีความรู้ความเข้าใจเรื่องระบบไฟฟ้าหรือมีความชำนาญโดยตรงและมีการป้องกันอย่างดีในระหว่างการตรวจสอบหรือป้องกันอย่างเหมาะสม ต้องสัมผัสส่วนต่างๆ ของระบบไฟฟ้าได้อย่างมั่นใจ สำหรับการตรวจสอบทั่วไป เช่น ตรวจสอบสายไฟ จุดต่อสายหรือขั้วต่อ เซอรร์กิตเบรกเกอร์ การระบายอากาศในห้องไฟฟ้า แบตเตอรี่ การระบายอากาศและท่อไอเสียสำหรับห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เป็นต้น

2.การตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า

ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อหาข้อบกพร่อง การเสื่อมสภาพ หรือความผิดปกติต่างๆ ต้องบันทึกค่าผลการตรวจและนำมาวิเคราะห์ผล เพื่อหาวิธีการป้องกันแก้ไข สำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต้องตรวจสอบ มีดังนี้

  • ตู้เมนสวิตช์

เช่น ตรวจสอบสภาพสายดิน ตรวจสอบฝุ่น หยากไย่ โดยรอบๆ ตู้ ตรวจสอบว่ามีการวางวัสดุติดไฟใกล้กับตู้เมนสวิตช์หรือไม่ ฯลฯ

  • หม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง

เช่น ตรวจสอบถังหม้อแปลง สารดูดความชื้น ป้ายเตือนอันตราย เสาหม้อแปลง การต่อลงดินของส่วนที่เป็นโลหะเปิดโล่ง ทำการปรับปรุง ซ่อมแซมแก้ไข ฯลฯ

  • แผงย่อย

ตรวจสอบทั้งบริเวณการติดตั้งและพื้นที่ทั่วไป พื้นที่ที่มีสารไวไฟ ระบบต่อลงดิน ฯลฯ

  • โคมไฟ หลอดไฟ ระบบไฟฟ้าแสงสว่างอื่นๆ

การตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปีต้องตรวจสอบระบบแสงสว่างด้วย เช่น พื้นที่ติดตั้ง สภาพอุปกรณ์และการต่อสาย บริเวณโดยรอบของอุปกรณ์ ฯลฯ หากพบสิ่งผิดปกติให้รีบแก้ไข ปรับปรุงหรือซ่อมแซมโดยเร็ว

  • สภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ

ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์อื่นๆ อาจตรวจสอบเฉพาะพื้นที่ เช่น พื้นที่อันตรายหรือพื้นที่จัดเก็บสิ่งของ วัสดุต่างๆ ที่ติดไฟง่าย เป็นต้น

ปัจจุบันมีผู้ให้บริการตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปี อำนวยความสะดวกสบายให้กับอุตสาหกรรมต่างๆ บริการครบวงจร เช่น ตรวจสอบระบบไฟฟ้า ตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้าโรงงาน บำรุงรักษาตู้ MDB ตู้ DB ตรวจสอบสายดิน ตรวจสอบระบบไฟฟ้าในอาคาร ตึก หรือบ้านเรือนทั่วไป โดยวิศวกรมืออาชีพ ที่มีความรู้ ความชำนาญ โดยหน่วยงานดังกล่าวจะต้องได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการ ให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล และได้รับมาตรฐาน ISO 9001

ทั้งหมดนี้ ก็คือ  การตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปี ต้องตรวจสอบอะไรบ้าง หวังว่าคุณคงเข้าใจมากขึ้น การตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปีนอกจากจะต้องทำเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายหรือข้อกำหนดต่างๆ แล้ว ก็ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อความปลอดภัยในการทำงานด้วย